Algemene voorwaarden GO-Classic

1 Deelname geschiedt op eigen risico;

2 Deelname is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers;

3 De GO-Classic is geen wedstrijd, maar een vrije toerfietstocht;

4 De routes worden niet op een afgesloten parcours gereden. Deelnemers nemen daarom deel aan het gewone verkeer en zijn als zodanig gehouden zich aan de algemeen geldende verkeersregels te houden;

5 Deelnemers dienen zich te houden aan de Gedragscode Toerfietsen, waarvan de tekst onderaan deze Algemene Voorwaarden integraal is opgenomen;

6 Het dragen van een valhelm is verplicht;

7 Elke deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade toegebracht aan derden;

8 Het inschrijfbewijs geldt als bewijs van deelname. Met het accepteren van het inschrijfbewijs verklaart de deelnemer dat hij of zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij of zij beschikt over een deugdelijke fiets;

9 Elke deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotiedoeleinden van de organisatie, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Door inschrijving verklaart elke deelnemer dat hij of zij ermee instemt dat de organisatie van de GO-Classic hem of haar per e-mail informeert over het evenement en daartoe zijn bij de inschrijving opgegeven e-mailadres mag gebruiken

10 Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam (voornaam en achternaam) en woonplaats op de website van de GO-Classic wordt gepubliceerd alsmede, voor zover van toepassing, de naam van het bedrijf of de instelling die zijn deelname aan de GO-Classic sponsort;

11 Betaling van inschrijvingskosten vindt plaats door middel van automatische incasso. Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.

12 Deelname aan en toegang tot de ravitailleringposten is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers;

13 De organisatie is tegenover deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden;

14 Deelnemers die zich niet aan deze voorwaarden houden, kunnen bij wangedrag van verdere deelname en van deelname in de komende jaren worden uitgesloten;

15 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het afgelasten of eventueel verplaatsen van het evenement als gevolg van overmacht.

VOOR DE GO-CLASSIC GELDEN GEEN CORONAMAATREGELEN MEER.

GEDRAGSCODE TOERFIETSEN

–          Houd je aan de verkeersregels

–          Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer

–          Gebruik een fietsbel

–          Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen

–          Blijf beleefd tegen andere weggebruikers

–          Rijd altijd op het aangegeven fietspad

–          Passeer een fietser of wandelaar met gepaste snelheid

–          Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars

–          Gooi afval in een afvalbak